PRZEWRÓCIĆ SZACHOWNICĘ

Ekonomia liberalna buduje swoją heroiczną opowieść na twierdzeniu, że solidna gospodarka opiera się na tym, że każdy posiada jakiś rodzaj własności, której może użyć w celu osiągnięcia dochodu. Nie są możliwe zawirowania koniunkturalno-kryzysowe, ponieważ każdy ma...

SYTUACJA ROZWIJA SIĘ, ALTERNATYWY BRAK

Po rozpadzie ZSRR, na terytorium poradzieckim, zaczęły się różnorodne konflikty między narodami, które cały okres powojenny żyły pokojowo, w dobrosąsiedzkich stosunkach. Oczywiście, dominująca narracja zwycięskiej demokracji ukuła propagandowy stereotyp, że konflikty...

CELE I ZADANIA

Ekonomiczny paradoks polega na tym, że rządy walczą o utrzymanie miejsc pracy. Walczą też o utrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym postulacie, aby rozwój gospodarczy miał charakter stabilny i zrównoważony. Przy głębszym zastanowieniu się, te dążenia są...

PARTII I PROGRAMU LEWICY WCIĄŻ BRAK, A CZASU CORAZ MNIEJ

Interesujący jest proces kształtowania się świadomości społecznej naszej epoki. Interesujący jest głównie z tego powodu, że ciekawa jest sama epoka. Jest to epoka upadku danego typu cywilizacji i przejścia do innego. W świadomości ludzkiej pojawiają się z konieczności...

BABIE LATO LEWICY

W XX wieku, dzięki Rewolucji Październikowej i powstaniu Rosji radzieckiej, ustanowiono ład światowy, który dał klasową alternatywę dla nacjonalizmu jako fundamentalnej ideologii burżuazyjnej. Burżuazja potrzebuje nacjonalizmu, ponieważ dynamika mechanizmu gospodarki...