W nowy sezon polityczny wchodzimy z marszu SCALENI JAK NIGDY. Wreszcie zwietrzała dyrektywa człowieka-instytucji – nikt nie gra już na podział Grupy Samorządności Robotniczej – nawet najwierniejszy z wiernych tej dyrektywie subkomendante Uno z „Władzy Rad”. Jakże się nie cieszyć, skoro zastęp, który swego czasu poparł w gruncie rzeczy somalizację Libii odzyskał własne ideowe oblicze na tle wydarzeń w Białorusi?

Czego chcieć więcej – wszak to nie kto inny tylko subkomendante Uno trzymając się kurczowo (z sobie znanych powodów) jednej dyrektywy Zbigniewa Marcina Kowalewskiego przełamał drugą – zerwał tak po prostu z ostracyzmem politycznym wobec GSR jako całości.

Za nim poszli inni. Nasze artykuły ponownie pojawiły się w „prywatnych grupach”: „Lewicowy Front” i „Jak będzie w komunizmie”. Jeszcze chwila i „Kilka porad, dzięki którym twój komunizm będzie lepszy” otworzy przed nami admin – o ile pozwolą mu na to masy członkowskie.

Wczoraj pod ambasadą Republiki Białorusi stojąc na ich czele TRZYMAŁ ON Z BIAŁYMI (solidaryzował się z „Białą Rusią”).

Mniej więcej równolegle w swoim imieniu i sobie podobnych Komunistyczna Partia Polski (bis) wystosowała LIST OTWARTY do prołukaszenkowskiej Komunistycznej Partii Białorusi (list w załączeniu). W tej sytuacji tradycyjnie znaleźliśmy się w odosobnieniu, gdyż posttrockiści z „Władzy Rad” dołączyli do opozycji antyłukaszenkowskiej, kreując się na trzecią ROBOTNICZĄ SIŁĘ.

I tak oto na naszych oczach centrum światowej rewolucji przemieściło się z USA do Białorusi.

Wydawałoby się, że czekaliśmy na taki obrót rzeczy. W wypowiedziach, choćby rosyjskich posttrockistów czy Borysa Kagarlickiego, Polska ni stąd, ni zowąd włączona została w obszar przewidywanych walk rewolucyjnych.

Tymczasem my widząc widząc w Łukaszence i jego głównych oponentach graczy politycznych z różną intensywnością dążących do prywatyzacji i DEMONTAŻU POZOSTAŁOŚCI PO SOCJALISTYCZNEJ ALTERNATYWIE DLA KAPITALIZMU wciąż jesteśmy na bocznicy.

Wychodzi na to, że dla pozostałych liczących się i nieliczących graczy politycznych jesteśmy ostatnią zawalidrogą. Na nasze szczęście na bocznicy lub, jak kto woli, NA CUDZYM WESELU

Włodek Bratkowski
23 sierpnia 2020 r.

Załącznik:

List otwarty Komunistycznej Partii Polski do towarzyszy z Komunistycznej Partii Białorusi:

W tych trudnych dla ludu białoruskiego chwilach zwracamy się do Towarzyszy i Towarzyszek zrzeszonych w KPB z wyrazami internacjonalistycznej solidarności. Życzymy Wam wytrwałości i zwycięstwa w walce z zagrożeniami, wobec których stanęła Republika Białoruś oraz białoruska klasa robotnicza.

Zamieszki i niepokoje społeczne, jakie mają miejsce na Białorusi postrzegamy jako inspirowane z zagranicy i mające w istocie charakter imperialistycznej agresji przeciwko suwerennej Republice Białoruś. Celem ataku jest podporządkowanie kolejnego kraju zachodniemu imperializmowi i poddanie go neokolonialnej eksploatacji.

Wyrażamy ufność, że białoruski lud potrafi przezwyciężyć tę agresję i nie pozwoli zniszczyć osiągnięć społecznych i ekonomicznych okresu ZSRR oraz późniejszych, a stabilizacja sytuacji pozwoli przezwyciężyć napięcia społeczne i rzeczywiste problemy socjalno-ekonomiczne, które dały o sobie znać w trakcie obecnych wydarzeń.

Mamy nadzieję, że wzrost społecznej aktywności, którego wyrazem są masowe wiece w obronie republiki i dyskusje wśród załóg zakładów produkcyjnych, przyczyni się do zwiększenia wpływów KPB i popularyzacji idei komunistycznych w społeczeństwie białoruskim, a zwłaszcza w szeregach klasy robotniczej.

Życzymy Komunistycznej Partii Białorusi, aby zapowiedziana przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę reforma konstytucji przyniosła realizację postulowanych w Waszym programie socjalistycznych przemian ustroju państwa:

– wprowadzenia rzeczywistego ludowładztwa z uwzględnieniem roli rad pracowniczych;

– konstytucyjnego zagwarantowania socjalnej orientacji gospodarki Republiki Białoruś;

– zagwarantowania dominującej roli państwowej i społecznej własności środków produkcji;

– wprowadzenia zakazu prywatyzacji środków produkcji;

– zagwarantowania nienaruszalności praw socjalnych i ekonomicznych klasy robotniczej.

Ze swojej strony dołożymy starań, aby informować polskie społeczeństwo o istocie wydarzeń w Waszym kraju, inicjując działania na rzecz solidarności z bratnim nam narodem Białorusi.

Ręce precz od Białorusi!

Niech żyje suwerenna, socjalistyczna Republika Białoruś!

Krajowy Komitet Wykonawczy
Komunistycznej Partii Polski

20 sierpnia 2020 r.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПОЛЬШИ ТОВАРИЩАМ ИЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

В эти тяжелые для белорусского народа моменты мы обращаемся к товарищам и сподвижникам КПБ с выражением интернациональной солидарности. Желаем вам стойкости и победы в борьбе с угрозами, с которыми сталкивается Республика Беларусь и белорусский рабочий класс.

Мы воспринимаем беспорядки и социальные волнения, происходящие в Беларуси, как вдохновленные извне и, по сути, как империалистическую агрессию против суверенной Республики Беларусь. Цель атаки – подчинить другую страну западному империализму и его неоколониальной эксплуатации.

Выражаем уверенность, что белорусский народ сможет преодолеть эту агрессию и не допустит разрушения социально-экономических достижений периода СССР и более позднего периода, а стабилизация ситуации позволит ему преодолеть социальную напряженность и реальные социально-экономические проблемы, ставшие известными в ходе текущих событий.

Мы надеемся, что рост общественной активности, выражающийся в массовых митингах в защиту республики и дискуссиях среди рабочих заводов, будет способствовать усилению влияния КПБ и популяризации коммунистических идей в белорусском обществе, особенно в рядах рабочего класса.

Мы желаем Коммунистической партии Беларуси, чтобы реформа конституции, объявленная президентом Александром Лукашенко, привела к осуществлению социалистической трансформации государственной системы, постулируемой в вашей программе:

– введение реального народного правления с учетом роли советов предприятий;

– конституционная гарантия социальной направленности экономики Республики Беларусь;

– обеспечение доминирующей роли государственной и общественной собственности на средства производства;

– запрещение приватизации средств производства;

– гарантия неприкосновенности социальных и экономических прав рабочего класса.

Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы информировать польское общество о характере событий в вашей стране, инициируя акции солидарности с нашим братским белорусским народом.

Руки прочь от Беларуси!

Да здравствует суверенная Социалистическая Республика Беларусь!